Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa, khoa Địa lý - QLTN phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong Khoa, áp dụng từ ngày 18/05/2016 như sau:

 

phan cong nhiem vu can bo vien chuc khoa dia li qltn.doc

 

phan cong nhiem vu can bo vien chuc khoa dia li qltn.pdf