KHOA ĐỊA LÍ - QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Geography and Natural resources management

           

A. Chức năng

            Đào tạo, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước trình độ đại học và sau đại học các ngành Sư phạm Địa lí, Quản lí đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường; Nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực Địa lí, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.

            B. Nhiệm vụ

1.      Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành: Sư phạm Địa lý; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường;

2.      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu cho các môn học do khoa phụ trách và Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;

3.      Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường Đại học Vinh;

4.      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanhvà đời sống xã hội trong các lĩnh vực thuộc các chuyên ngành Địa lí; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường; Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Công nghệ viễn thám; Công nghệ địa chính;

5.      Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

6.      Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực do Khoa phụ trách.

7.      Tổ chức quản lý và đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học phục vụ cho công tác đào tạo các chuyên ngành do Khoa quản lý;

8.      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học do Khoa quản lý.