Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học khoa và Bộ môn Sư phạm Địa lý đã thống nhất đưa ra kế hoạch phát triển Bộ môn Sư phạm Địa lý đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025 như file đính kèm dưới đây:


kh_chien_luc_pt_bm_spdl.docx