Ban chủ nhiệm Khoa, Hội đồng khoa học Khoa và Bộ môn Quản lý Đất đai đã thống nhất đưa ra Chiến lược phát triển Bộ môn Quản lý đất đai đến năm 2020, tầm nhìn 2025 như file đính kèm dưới đây:


chien_luoc_cua_bo_mon_qltnandmt.doc