Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc Tổng kết công tác xây dựng Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017, Chi bộ Khoa Địa lí - QLTN báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2017 như file đính kèm dưới đây:

bao_cao_tong_ket_cong_tac_dang_nam_2017.doc