Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/ĐU ngày 01/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, Chi bộ Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên báo cáo kết quả thực hiện như file đính kèm dưới đây:

bao_cao_so_ket_6_thang_2017.doc