TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA ĐỊA Lí

 

 

Số: …..TB-KĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2012 – 2013

 

Thực hiện Công văn Số 1032/KH-HĐV của Trường Đại học Vinh và Kế hoạch năm học 2012 – 2013 của Khoa Địa lí, Hội đồng Khoa học Khoa Địa lí quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2012 – 2013.

Thời gian:   7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật (12/5/2013).

Địa điểm:    Phòng học A4.201

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên của Khoa đến dự!

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ