TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐỊA LÍ - QLTN                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                                                                   Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác

sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016Thực hiện chương trình công tác năm học 2015 - 2016 và nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, Khoa Địa lí - QLTN xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 như sau:

            I.  Mục đích, yêu cầu

            Đánh giá công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016; thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời gian tiếp theo; lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu để tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp năm 2016.

            II.  Nội dung và hình thức tổ chức Hội nghị

- Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 và định hướng hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

- Trình bày các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của sinh viên trong năm học 2015 - 2016.

- Tuyên dương và khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016.

- Lựa chọn các công trình tham gia Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015 - 2016, các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016.

            III.  Thời gian

            Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa tổ chức vào ngày 13/5/2016

            IV.  Hồ sơ các khoa gửi về trường

Hồ sơ nộp về trường (qua Phòng KHTB) chậm nhất vào 17h ngày 20/5/2016, bao gômg các văn bản sau (01 bản in và file điện tử về địa chỉ taidd@vinhuni.edu.vn):

            - Báo cáo tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016.

- Danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị Nhà trường khen thưởng về công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016, mỗi khoa giới thiệu không quá 02 tập thể và 04 cá nhân (theo mẫu số 1) kèm theo bản báo cáo thành tích (theo mẫu số 2, 3).

            - Danh sách các đề tài/tác giả tham gia Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường (theo mẫu số 4), mỗi khoa giới thiệu không quá 05 đề tài, kèm theo báo cáo tóm tắt của mỗi đề tài (theo mẫu số 5a, 5b hoặc 5c).

            - Danh sách đề tài/tác giả báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, (theo mẫu số 6), mỗi khoa giới thiệu 01 đề tài, kèm theo báo cáo toàn văn (không nộp báo cáo tóm tắt) của mỗi đề tài (theo mẫu số 5).

             

            IV. Kinh phí

         Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

            V. Chỉ đạo thực hiện      

             Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học và Đào tạo các khoa chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa và nộp hồ sơ về trường theo đúng tiến độ quy định.

            Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hàng năm là một trong những hoạt động góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm khoa yêu cầu các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị liên quan phối hợp nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. 

 

                                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                                      TS. Nguyễn Thị Trang Thanh