TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA ĐỊA LÝ-QLTN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                                                   Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

 

 

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hàng năm là một trong những hoạt động góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo.Thực hiện công văn số 1175 /KH-ĐHV của Trường Đại học Vinh về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014, Khoa Địa lý-QLTN xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014 của khoa như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

            Đánh giá công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014; lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu để tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp năm 2014.

2. Nội dung và hình thức tổ chức Hội nghị

- Đánh giá kết quả  nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013 - 2014 và định hướng hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

- Trình bày các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của sinh viên trong năm học 2013 - 2014.

- Tuyên dương và khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014.

- Lựa chọn các công trình tham gia Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2013 - 2014, các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014.

3. Thời gian, địa điểm

Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức vào hồi 7h, ngày17/5/2014, tại giảng đường A4.

4. Kinh phí

         Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

5. Chỉ đạo thực hiện      

            Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014 và nộp hồ sơ về trường theođúng tiến độ quy định.

                                                                                   

TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                          TS. Nguyễn Thị Trang Thanh