THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

Năm học 2016-2017, khoa Địa lí – Quản lí Tài nguyên tuyển sinh theo khối ngành chung của toàn trường với 03 ngành cụ thể như sau:

1.      NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (thuộc nhóm 5: khối ngành Sư phạm)

- Mã ngành: D140219

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Mục tiêu đào tạo:

+ Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng; kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất; Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học địa lý, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ Sư phạm để giảng dạy địa lý ở các trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn.
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Giảng dạy môn Địa lý và các nội dung tích hợp có liên quan đến bộ môn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường Đại học, Cao đẳng.

+ Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm về lĩnh vực Địa lý học và lĩnh vực giáo dục; Cán bộ quản lý giáo dục; đảm nhận các công việc khác như cán bộ quản lý giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.

+ Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành địa lý học và các chuyên ngành gần.
2. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (thuộc nhóm 5: khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường)

- Mã ngành: D850101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý tài nguyên và môi trường; kiến thức về công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS); hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường; các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

+ Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.

3.      NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (thuộc nhóm 5: khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường)

- Mã ngành: D850103

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành Quản lý đất đai; Kiến thức cơ bản về trắc địa, bản đồ, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý (GIS); Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của Nhà nước về quản lý đất đai.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các công ty kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản; các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về lĩnh vực quản lý đất đai.

+ Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý đất đai (nếu có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

+ Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Công nghệ địa chính, Trắc địa - Bản đồ, Trắc địa ảnh viễn thám và GIS.