TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhoaĐịa lý-Quản lý tài nguyên                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 51 HỆ CHÍNH QUY

Ngành:   Sư phạm Địa lý . Sĩ số sinh viên : 58. Tỷ lệ sinh viên làm luận văn: 12/58  =  20,6 %

TT

HỌ VÀ TÊN

 

 

NGÀY SINH

LỚP SINH VIÊN

 

 

SỐ TÍN CHỈ

TÍCH LŨY

ĐIỂM

TBC HỌC TẬP

(Điểm lần 1)

 

 

GHI CHÚ

1

Nguyễn Nhã Lam Thủy

20/12/1992

51A 603

107

3.53

 

 

2

Đinh Thị Thành

20/11/1992

51A 603

107

3.51

 

 

3

Đậu Thị Thuyết

12/10/1992

51A 603

107

3.44

 

 

4

Cao Thị Tuyết

17/09/1991

51A 603

107

3.39

 

 

5

Hồ Thị Tâm

16/06/1992

51A 603

107

3.31

 

 

6

Hồ Thị Thân

08/04/1992

51A 603

107

3.26

 

 

7

Nguyễn Thị Quỳnh

04/02/1992

51A 603

107

3.21

 

 

8

Trịnh Thị Hồng Sâm

20/08/1992

51A 603

109

3.19

 

 

9

Đoàn Thị Kiều

15/09/1990

51A 603

107

3.17

 

 

10

Hà Thị Lành

07/06/1992

51A 603

107

3.15

 

 

11

Nguyễn Thị Thảo

28/04/1991

51A 603

107

3.1

 

 

12

Bùi Thị Chuyên

10/08/1991

 

51A 603

107

3.09

 

 

 Danh sách gồm: 12 sinh viên

        Nghệ An, ngày 21 tháng 10  năm 2013

                                              TRƯỞNG KHOA                                                                           TRỢ LÝ ĐÀO TẠO  

                                TS. Nguyễn Thị Trang Thanh                                                           ThS. Trần Thị Mai Phương