TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhoaĐịa lý-Quản lý tài nguyên                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ KHÓA 51 CHÍNH QUY

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP SINH VIÊN

 

 

SỐ TÍN CHỈ

TÍCH LŨY

ĐIỂM

TBC HỌC TẬP

(Điểm lần 1)

 

 

GHI CHÚ

1

Hồ Trung Đức

02/09/1991

50K QLĐĐ

134

2.27

 

2

Đặng Thị Thủy

10/06/1990

50K QLĐĐ

134

2.65

 

3

Tạ Thị Hương Trà

27/05/1992

50K QLĐĐ

134

2.90

 

4

Nguyễn Hồng Quân

16/02/1991

50K QLĐĐ

134

1.91

 

5

Trần Tuấn Anh

29/09/1991

50K QLTNR&MT

134

2.32

 

6

Trần Văn Tú

03/01/1991

50K QLTNR&MT

134

2.29

 

7

Hoàng Vân Anh

17/06/1992

51K QLĐĐ

112

2.76

 

8

Trần Đức Châu

30/05/1990

51K QLĐĐ

117

2.6

 

 

9

Lê Văn Chinh

15/02/1992

51K QLĐĐ

112

2.77

 

 

10

Nguyễn Thị Chuyên

25/09/1992

51K QLĐĐ

112

2.38

 

 

11

Nguyễn Trọng Dũng

05/11/1984

51K QLĐĐ

114

2.43

 

 

12

Nguyễn Đức Dương

04/07/1992

51K QLĐĐ

110

2.22

 

 

13

Phạm Trung Đức

18/06/1991

51K QLĐĐ

111

2.14

 

 

14

Mạnh Thị Thanh Hằng

26/02/1992

51K QLĐĐ

112

2.99

 

 

15

Lê Thị Hiếu

08/03/1991

51K QLĐĐ

110

2.26

 

 

16

Đặng Thị Hoài

02/02/1992

51K QLĐĐ

110

2.73

 

 

17

Ngô Thị Liên

22/05/1992

51K QLĐĐ

110

2.82

 

 

18

Hoàng Thị Mến

16/06/1992

51K QLĐĐ

110

2.45

 

 

19

Nguyễn Thị Ấn

03/08/1992

51K QLĐĐ

110

2.21

 

 

20

Trần Thị Oanh

03/02/1992

51K QLĐĐ

114

2.83

 

 

21

Phạm Viết Phong

08/08/1991

51K QLĐĐ

110

2.48

 

 

22

Phạm Văn Quân

07/06/1992

51K QLĐĐ

110

2.55

 

 

23

Trần Thị Phương Thảo

01/10/1992

51K QLĐĐ

110

2.83

 

 

24

Nguyễn Kim Tinh

02/10/1992

51K QLĐĐ

112

2.87

 

 

25

Đinh Thị Tú

19/04/1992

51K QLĐĐ

110

2.86

 

 

26

Nguyễn Quang Tuấn

29/05/1992

51K QLĐĐ

110

2.59

 

 

27

Nguyễn Duy Bình

28/07/1992

51KQLTN Rừng &MT

112

2.6

 

 

28

Đặng Việt Đức

06/03/1992

51KQLTN Rừng &MT

110

2.81

 

 

29

Nguyễn Quốc Hưng

02/08/1992

51KQLTN Rừng &MT

112

3.0

 

 

30

Nguyễn Thị Thùy Linh

19/12/1992

51KQLTN Rừng &MT

118

3.64

 

 

31

Vi Văn Mậu

09/10/1992

51KQLTN Rừng &MT

114

2.68

 

 

32

Nguyễn Hồng Phi

12/12/1991

51KQLTN Rừng &MT

110

2.68

 

 

33

Nguyễn Viết Quảng

05/09/1992

51KQLTN Rừng &MT

112

2.78

 

 

34

Trương Văn Quyền

27/01/1992

51KQLTN Rừng &MT

110

2.47

 

 

35

Lê Hữu Tuấn

12/10/1992

51KQLTN Rừng &MT

114

2.89

 

 

36

Hồ Vũ Hiệp

20/1/1991

51KQLTN Rừng &MT

112

2.49

 

 

37

Nguyễn Văn Chiến

25/07/1987

QLĐĐ

35

2.6

Liên thông

38

Hồ Văn Cường

15/08/1990

QLĐĐ

41

2.46

Liên thông

39

Nguyễn Hữu Dũng

26/10/1991

QLĐĐ

39

2.72

Liên thông

40

Đinh Công Đức

11/11/1989

QLĐĐ

38

2.88

Liên thông

41

Nguyễn Thị Giang

16/04/1991

QLĐĐ

41

2.65

Liên thông

42

Trịnh Hương Giang

8/3/1988

QLĐĐ

41

2.62

Liên thông

43

Lê Thị Hậu

16/03/1991

QLĐĐ

37

2.34

Liên thông

44

Lương Thị Quỳnh Hoa

10/12/1990

QLĐĐ

41

3.01

Liên thông

45

NguyễnNamKỳ

15/08/1990

QLĐĐ

41

2.29

Liên thông

46

Trần Hồng Phi

17/04/1990

QLĐĐ

41

2.65

Liên thông

47

Nguyễn Thị Phương Thảo

06/07/1991

QLĐĐ

39

2.87

Liên thông

48

Võ Hồng Thắng

20/11/1991

QLĐĐ

36

2.32

Liên thông

49

Hoàng Thị Tình

17/09/1988

QLĐĐ

41

3.18

Liên thông

50

Nguyễn Thị Thanh Trà

28/12/1986

QLĐĐ

41

2.41

Liên thông

51

Phạm Thị Huyền Trang

27/03/1989

QLĐĐ

41

2.55

Liên thông

52

Phan Quốc Việt

02/01/1990

QLĐĐ

41

2.6

Liên thông

53

Phạm Thị Hải Yến

16/02/1989

QLĐĐ

38

2.03

Liên thông

54

Lê Xuân Bình

15/11/1988

QLTNR&MT

38

3.14

Liên thông

55

Trần Thị Hiền

29/05/1990

QLTNR&MT

38

3.0

Liên thông

56

Trịnh Xuân Mạo

05/03/1985

QLTNR&MT

38

2.46

Liên thông

57

Hồ Sỹ Phú

05/03/1989

QLTNR&MT

38

2.17

Liên thông

58

Trần Thị Tâm

22/12/1991

QLTNR&MT

38

3.04

Liên thông

59

Trương Văn Thịnh

15/11/1991

QLTNR&MT

38

3.28

Liên thông

60

Bùi Thị Tuyên

08/02/1989

QLTNR&MT

38

2.87

Liên thông

Danh sách gồm: 60 sinh viên

 

 

  Nghệ An, ngày    21     tháng 10  năm 2013

 

             TRƯỞNG KHOA                                                               TRỢ LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                                                 

 

 

 TS. Nguyễn Thị Trang Thanh                                         ThS.Trần Thị Mai Phương