Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

Phạm Thị Quỳnh Nga
Trần Thị Tuyến
Đậu Khắc Tài
Hoàng Anh Thế
Phan Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Thúy Hà