Bộ môn Quản lý đất đai

Nguyễn Trần Tuấn
Trần Thị Diệu Quỳnh
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Việt Hà
Võ Thị Thu Hà (B)
Phạm Thị Hà
Nguyễn Nam Thành